Barion Pixel
A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 FT FELETT
300.000 ft feletti rendelésnél AJÁNDÉK

Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata

KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Future Board Hungary Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 46. A. ép. fszt. 1.
Adószám: 26343495-2-42. Cégjegyzékszám: 01-10-041054 
(továbbiakban: Adatkezelő),              telephelye területén elektronikus megfigyelő rendszert alkalmaz.
A kamerák elhelyezkedését, számát, célját, látószögét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A kamerák kép- és hangrögzítést is lehetővé tesznek, mozgófelvételt rögzítenek.
A megfigyelés és adatkezelés célja a vagyonvédelem, vagyonbiztonság, valamint a munkavállalók életének, testi épségének védelme is. Az Adatkezelő által alkalmazott kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, vásárlók, megrendelők, üzleti partnerek, beszállítók, látogatók személyes adatait – úgymint hang- és képfelvételt, továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek (továbbiakban: érintettek). A Szabályzat célja az Adatkezelő által telepített kamerák működtetése során az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása, figyelemmel az érintettek személyhez fűződő jogaira, azok maximális tiszteletben tartásával.

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Területi: Adatkezelő 1076 Budapest Thököly út 22. szám alatt található telephelye

Személyi: Érintettek

Tárgyi: Minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely az Adatkezelő 1076

Budapest Thököly út 22. szám alatti telephelyén található kamerái által rögzített adatokra vonatkozik.

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

  • Magyarország Alaptörvénye – VI. cikk (a továbbiakban: Alaptörvény)
  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), 
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Infotv.)
  • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
  • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

 

 

ÉRTELMEZŐ RENDEKEZÉSEK

A jelen szabályzat az irányadó jogszabályok - különösen a GDPR és az Infotv. - fogalmait alkalmazza. A szabályzat alkalmazásában:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezés, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –

kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az

adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé

nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely

mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét

is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására

megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti

jogviszony keretében jut.

munkaállomás: olyan szerver, amely a kamera által rögzített adatokat tárolja, és az

adatokon való technikai műveletek biztonságos elvégzését lehetővé teszi

rendkívüli esemény: minden olyan esemény, körülmény, amely az Adatkezelő 1076

Budapest Thököly út 22. szám alatti telephelyének területén tartózkodó személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát veszélyezteti, vagy a telephely zavartalan működését

akadályozza vagy veszélyezteti, valamint bűncselekmény vagy más jogellenes

cselekmény, illetve előbbiek reális veszélye.

 

ADATKEZELÉS ELVEI

Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Szükségesség-arányosság elve: A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Tisztességes adatkezelés elve: Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Adatminőség elve: Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Elsődlegesen, az emberi élet és testi épség védelme (különös tekintettel az üzletekbe belépő, ill. ott munkát végző munkavállalók testi épségének, emberi méltóságának védelme), panaszkezelés támogatása. Másodlagosan, a vagyonvédelem, azaz az előforduló jogsértések (pl. lopások, rongálások) megelőzése, észlelése, a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása, az elkövetők, jogsértők tettenérése, üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges, magánterület közönség számára nyilvános részének és az ott munkát végző munkavállalóinak védelme, valamint az üzleti-, fizetési- titok védelme.

 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT LEFOLYTATÁSA

Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintettnek a személyes adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog védelme. 

Az érdekmérlegelési teszt lépései minden kameránál: 

-       Az adott helyszínen feltétlenül szükséges-e az adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy létezik alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető;

-       a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést szükségessé teszi;

-       az adatkezelés céljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli az Adatkezelő jogos érdeke;

-       az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak;

-       annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az Adatkezelő jogos érdeke az érintett jogos érdekét.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Azon érintettek esetében, akik a megfigyelt területre önként, szabad akaratukból lépnek be, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra. E jogalap alkalmazásának feltétele, az épületbe belépés előtti tájékoztatás az adatkezelésről.  

A munkavállalók esetében az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, amelyről Adatkezelő a munkavállalókat tájékoztatni köteles. 

Megállapításra került, hogy Adatkezelő vagyonvédelméhez fűződő érdeke elsőbbséget élvez az érintettek) jogaival, érdekével, személyes szabadságával. Az Adatkezelő számára ez a leghatékonyabb eszköz a vagyonvédelem biztosítására. Az érintettek személyhez fűződő joga (ezen belül kifejezetten a képmáshoz való joga) ugyan sérül, de ennek ellensúlyozására az Adatkezelő megfelelő garanciális szabályokat léptet életbe. Az érdekmérlegelési teszt jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

A megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését, magatartását (mozgóképet) rögzíti. A kamerák folyamatosan üzemelnek. 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rögzített felvételeket az Adatkezelő három napig tárolja, amelynek meghatározásánál az Adatkezelő figyelemmel volt az adatkezelésekre vonatkozó alapelvekre. Felhasználásnak az

minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más

hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb

ig őrizhetők, ezt követően törlésükről kell gondoskodni A tárolási időt követően a felvétel automatikusan törlésre kerül. 

 

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

Emberi méltóság tiszteletben tartása:

A kamerák használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása, amely alapján a kamerák nem üzemelhetnek öltözőben, étkezőben mosdóban, illetve nem irányulhat a munkavállalók megfigyelésére. A kamerák elhelyezésénél az Adatkezelő a magánszférához való jogot tiszteletben tartja. Adatkezelő rejtett kamerát nem használhat. A megfigyelőrendszer működtetésének nem célja a munkavállalók ellenőrzése, munkájuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi és bírósági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható.

Előzetes tájékoztatási kötelezettség: 

Az előzetes tájékoztatás során Adatkezelőnek az alábbiakról kell az érintett számára hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani: 

a) az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége,

b) az adatkezelés jogalapja és célja

c) adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység leírása,

d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági intézkedések,

f) az adatok megismerésére jogosult személyek köre,

g) a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani,

h) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,

i) milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő,

j) az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni,

jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.

Az érintettek tájékoztatása céljából a terület bejáratánál, az Adatkezelő jól látható módon figyelemfelhívó táblát helyez el, amely az alábbi tájékoztatást tartalmazza: „Az üzlet területén, vagyonbiztonság céljából kamerarendszer került elhelyezésre, amely mozgóképet rögzít. A kamerák helyét piktogram (matrica) jelzi, amelyek a kamerák legfeljebb 2 méteres körzetében találhatók.  A felvételt az Adatkezelő 3 napig tárolja. Részletes tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján.” 

A munkavállalók tájékoztatása külön munkáltatói tájékoztató formájában valósul meg (Jelen szabályzat 3A számú melléklete), amelynek megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a munkavállaló egy nyilatkozat aláírásával megerősíti (Jelen szabályzat 3B számú melléklete).

AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A kamerarendszer működtetésének tekintetében a mindenkori ügyvezető az adatkezelő, aki az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról dönt, az adatkezelés és adatfeldolgozás célját meghatározza.  

A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A felvételek felhasználásának minősül: 

–  a személyes adatokat érintő incidensek kivizsgálása,

–  bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának esetén a feljelentés előkészítéséhez,

–  a hatóságoktól érkező megkeresések teljesítése,

– fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása

– az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása.

A képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, más bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén lehet hatóságok részére átadni. A felvétel továbbítására csak az ügyvezető engedélyével kerülhet sor. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz felderítés érdekében felhasználható.

A képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. Adatkezelő a felvételek megtekintéséről, a felvétel megismerésének okáról, idejéről, a megismerő személyekről jegyzőkönyvet vezet. E jegyzőkönyv elektronikus úton is nyilvántartható.

Jogsértő cselekmény esetén tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

AZ ÉRINTETTI JOGOK

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

-       tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

-       személyes adatainak helyesbítését,

-       személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

-       a rögzített felvételek megtekintését.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást.

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, ne törölje, vagyis a felvételeket zárolja. A kérelem teljesíthetőségéről az Adatkezelő soron kívül dönt, melyről az érintettet írásban értesíteni köteles.

 

A felvételekbe való betekintést az érintettel egyeztetett időpontban, a jelen szabályzat szerinti határidő figyelembevételével biztosítani kell. A felvételekbe való betekintés mértéke és terjedelme korlátozott. Az érintett kizárólag azokat a felvételeket tekintheti meg, amelyeken a kamerával megfigyelt területen tartózkodott. A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelme érdekében az érintett az Infotv. alapján a felvételről másolatot nem kaphat. A felvételek lejátszásáról az Adatkezelő gondoskodik fizikai jelenléttel vagy távoli hozzáféréssel.

Amennyibe az érintett jelzi azon szándékát, hogy a felvételen látható esemény miatt hatósági eljárást kezdeményez és a felvételt felhasználni kívánja, az Adatkezelő személy engedélyezi a felvételek zárolását. Ebben az esetben a felvételek tárolásának maximális ideje e szabályzat szabályaira figyelemmel 30 nap.

Az érintett kérelmezheti, hogy az Infotv. rendelkezései alapján az Adatkezelő írásban tájékoztassa, hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen. Az Adatkezelő közérthető formában, nyilatkozni köteles arról, hogy az érintettel összefüggésben pontosan mit rögzített (különösen: a képfelvétel készítésének időpontja, mettől-meddig látható a felvételen, látható cselekvése, történik-e vele összefüggésben, bármilyen esemény azt követően, hogy már nem látható a felvételen). A tájékoztatást írásban a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül meg kell adni.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának megsértése esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

ELJÁRÁSREND ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉRE

Adatvédelmi incidens esetén, azt jelenteni kell az ügyvezetőnek, aki az adatvédelmi incidenst 48 órán belül elektronikusan bejelenti a NAIH felé az erre a célra kialakított elektronikus felületén. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal.

Az ügyvezető az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon intézkedéseket, amelyek az incidens orvoslására, illetve az okozott hátrány enyhítésére alkalmasak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet valamely alapvető jogát érinti, az érintettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 2023.05.16. napján lép hatályba

Jelen szabályzat rendelkezéseit az ügyvezető évente köteles felülvizsgálni, jogszabály-módosítás esetén a szabályzatot annak megfelelően módosítani. 

Jelen szabályzat módosítására az ügyvezető jogosult.